Algemene Voorwaarden Consumenten

Veilig winkelen

Bij Dogtagonline.nl | Bureau-Identificatie.nl winkel je gegarandeerd veilig.
– Beveiligde verbinding tijdens het afrekenen.
– Gebruik van een beveiligde internetkassa in samenwerking met Mollie.

Betaling

Bij Get-Tagged | Bureau-Identificatie.nl worden bestellingen geleverd via vooruitbetaling. De bestelling wordt in behandeling genomen nadat wij jouw betaling hebben ontvangen. Je kunt op de volgende manieren vooruit betalen:

– met iDEAL (voor klanten die vanuit Nederland betalen en die online bankieren bij ING, Rabobank, ABN-AMRO, Fortis en SNS Bank)
– via een directe overboeking (zelf het bedrag overmaken, binnen EU via IBAN)
– met PayPal (Creditcard)

Kies je voor  iDeal dan wordt je betaling verwerkt door Mollie payments. Je betaalt geen transactiekosten. Achteraf betalen is niet mogelijk vanwege het gepersonaliseerde karakter van onze producten.

Verzendkosten

De verzend- en verwerkingskosten voor orders beneden 5 euro bedragen € 1,25.  Hierboven zijn de verzendkosten binnen Nederland inbegrepen. Wereldwijde verzending tegen het geldende tarief.

Standaard snelle verzending

De verzendtermijn is altijd binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling, waarbij de werkdag waarop je bestelt ook meetelt (mits je bestelling voor 16.00 uur is geplaatst).

De bezorging is meestal de dag na de verzending, echter deze is in handen van PostNL en kan vertraagd zijn in drukkere perioden. Hier hebben wij logischerwijs geen invloed op.

Door de brievenbus

Je bestelling wordt verzonden met PostNL en het pakketje past gewoon door de brievenbus. Je hoeft dus niet thuis te zijn om je bestelling te ontvangen.

Preview

Wij maken de identiteitsplaatjes volgens de door jouw opgegeven tekst. Echter alles in hoofdletters en enkel gebruik makend van de in de FAQ getoonde speciale tekens. Alle andere tekens kunnen we niet ponsen en zullen daarom weg gelaten worden. Indien de tekst meer dan het maximale aantal tekens bevat behouden wij het recht om deze aan te passen tot het juiste formaat dit ook in verband met de beloofde snelle levertijd. Wel zullen we zorg dragen voor een optimale plaatsing van de gewenste tekst. De ingevulde gegevens zijn dus een indicatie van het werkelijke resultaat. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Herroepingsrecht

Niet-gepersonaliseerde producten mogen geretourneerd worden in ongeopende en onbeschadigde verpakking mits van te voren gemeld.  Stuur de producten binnen veertien dagen terug. Binnen vijf dagen betalen we jou het volledige aankoopbedrag terug. Dit is exclusief de kosten voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

Heb je gepersonaliseerde producten besteld en betaald dan nemen we jouw bestelling direct in productie. Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van je bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als je gekozen hebt voor een overboeking en de betaling nog niet hebt gedaan.

Garantie

Naast de wettelijke garantie, geldt bij Get-Tagged | Bureau-Identificatie.nl aanvullende garantie. Voor naamplaatjes en de SOS Talisman geldt één jaar garantie. De garantie houdt in dat de producten voldoen aan de specificaties die genoemd zijn op de website en in de gebruiksaanwijzing. Let op: deze garantie heeft geen betrekking op het breken van de ketting of scheuren van de silencers. De garantie geldt alleen wanneer je bij het aanbrengen en gebruiken van onze producten nauwkeurig de meegeleverde gebruiksaanwijzing op hebt gevolgd. In het geval dat een product niet voldoet aan de hier gestelde garantie stuur je het aan ons retour en heb je recht op een vervangend product. Dit wordt je kosteloos toegestuurd.

Fout op naamplaatje

Het kan voorkomen dat er op het naamplaatje dat je thuisgestuurd krijgt een fout staat. In dat geval ga je naar het overzicht van je bestelling in de bevestigingsmail. Hier controleer je wat je tijdens het bestellen hebt ingevuld. Is dat significant anders (zie ‘preview’ hierboven) dan de gegevens zoals deze op het door jou ontvangen naamplaatje staan, laat het ons dan weten. Wij maken het naamplaatje kosteloos opnieuw. Blijkt echter dat je zelf een fout hebt gemaakt tijdens het invullen dan kunnen wij tegen een vergoeding van € 5,- een nieuw naamplaatje voor je maken. Van deze service kun je per besteld naamplaatje éénmalig gebruikmaken.

Klacht

Ben je niet tevreden over onze producten of service laat het ons dan direct weten. Je kunt je klacht melden per e-mail of telefoon. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Problemen met bestellen

Lukt het je niet, om welke reden dan ook, een bestelling via onze website te plaatsen? Neem direct contact met ons op. Wij voeren de bestelling voor je in.

Contact

Heb je een vraag, neem dan contact met ons op. We zijn je graag van dienst!

E-mail naar info@bureau-identificatie.nl of bel +31 (0)30-7510022 (maandag t/m vrijdag, 9.00 uur tot 17.00 uur).

Algemene voorwaarden juridisch:

Algemene voorwaarden DogtagOnline.nl en Bureau-Identificatie Marketing BV.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bureau-Identificatie Marketing BV, hierna te noemen: “leverancier”, en een “opdrachtgever”, tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Bureau-Identificatie Marketing BV gebruikt voor de verkoop van identiteitsplaatjes, Dog-Tags, SOS-Talisman en aanverwante gepersonaliseerde artikelen met toebehoren de handelsnamen Get-Tagged | Bureau-Identificatie | DogtagOnline
3. Gegevens van Bureau-Identificatie Marketing BV:

TGE 16
3991 KC HOUTEN
Nederland
Tel: +31-(0)30 75 100 22
E-mail: info@bureau-identificatie.nl

NL25 KNAB 0257 4622 87 t.n.v. Bureau-Identificatie Marketing BV
BTW NL858740795B01

KvK no. 71504680

4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
2. De leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking.
2. De leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Prijs en Prijswijzigingen

1. De productprijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW, exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden geheven.
2. Alle opgegeven verzend-, verpakkings- en administratiekosten worden in rekening gesteld aan de opdrachtgever.
3. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
4. Bureau-Identificatie Marketing BV behoudt het recht om de prijzen die op de website vermeld staan ten alle tijden te wijzigen.

Artikel 5. Overmacht

1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld.
2. Tekortkomingen van de leverancier als gevolg van gebeurtenissen die redelijkerwijs niet te voorzien waren door de leverancier, geven de leverancier geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient vooraf te geschieden, of binnen 14 dagen na de factuurdatum voor onze zakelijke klanten, op een door de leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de leverancier aangegeven.
2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van €100,00.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken.
2. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
3. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 8. Zet-, druk- of andere proeven

1. Goedkeuring van het digitale voorbeeld door de opdrachtgever, door na controle akkoord via de website te geven, geldt als erkenning dat de leverancier de aan het digitale voorbeeld voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

Artikel 9. Onderzoek, reclamaties en afwijkingen

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld. De opdrachtgever dient de leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
2. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
4. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
5. Geringe afwijkingen bij kleurendruk kunnen geen reden voor reclamatie zijn.
6. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
7. De geschiktheid van de producten van de leverancier voor het speciale voorgenomen doel van de opdrachtgever, kan niet door de leverancier worden gewaarborgd. Aangezien de gebruikssituaties voor verbruiksmateriaal in de praktijk zeer verschillend zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien de leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de leverancier is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. . De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of verminderde goodwill.

Artikel 11. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de leverancier één jaar.

Artikel 12. Auteursrechten etc.

1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad.

Artikel 14. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Privacy en gegevensbeheer

Privacybeleid website en webshop van DogtagOnline.nl en Bureau-Identificatie.nl

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

– alleen informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (N.A.W.T. gegevens en/of site-registratie)

– wij bewaren geen medische, betaal en/of bankgegevens of andere privacy gevoelige informatie.

De informatie die wij bewaren informatie wordt gebruikt

– om de inhoud van onze website te verbeteren

– om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

– om u op de hoogte te stellen van updates van onze site

– om u later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt, zie verder).

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met derden op internet. Zij hebben van ons toestemming gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s. Als u een bezoek brengt aan onze site, kunnen die derden op internet geen informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam, uw IP-adres. Pas als u de website bezoekt van de adverteerder bezoekt valt u onder het privacybeleid van de betreffende partij.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderings technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie t.b.v. de betaling, gebruiken wij de beveiligde server van Mollie BV. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site.
Deze kritieke informatie wordt door ons niet opgeslagen.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

– Per email: info@bureau-identificatie.nl

– Per telefoon: 030-7510022

Over communicatie per e-mail:

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mail adres.

Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per post:

Als u ons via het web uw postadres meedeelt,

– kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

– kunt u mailings ontvangen van andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Als u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon:

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web,

– kan ons bedrijf telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

– kunnen andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn telefonisch contact met u opnemen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.bel-me-niet.nl

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.